ნარჩენების მართვა ევროკავშირის ქვეყნებში

მოსახლეობის ზრდის, ეკონომიკის განვითარებისა და მოხმარების
ზრდასთან ერთად იზრდება ნარჩენების რაოდენობა, რაც დადებით
კორელაციაშია ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის
(მშპ) მაჩვენებელთან. თუმცა ამჟამად მაღალი მშპ-ს მქონე ქვეყნებს
ნარჩენების მართვის უფრო განვითარებული და ეფექტიანი სისტემები
და ტექნოლოგიები აქვთ. თუ წარსულში ნარჩენების მართვის ძირითად
მეთოდად მათი განთავსება ითვლებოდა, დღეს ნარჩენები სულ უფრო
მეტად განიხილება რესურსად. ეს აისახება ნარჩენების მართვის მეთოდების
ევოლუციაზე. კერძოდ, ხდება განთავსების მეთოდიდან რეციკლირებისა და
აღდგენის მეთოდებზე გადასვლა.

განვითარებულ ქვეყნებში დღეისათვის
ფართოდ არის დანერგილი ნარჩენების მართვის იერარქიის პრინციპი,
სადაც პრიორიტეტი ნარჩენების თავიდან აცილებასა და მეორად
გადამუშავებას – რეციკლირებას – ენიჭება.

ნარჩენების მართვა ევროკავშირის ქვეყნებში

X

მადლობა !

უკაცრავად, ასეთი ელ-ფოსტა არსებობს უკვე, გთხოვთ მოგვწერეთ

აირჩიეთ :